سونی

تاریخچه شرکت سونی(SONY COMPANY HISTORY)

تاریخچه تاسیس شرکت سونی شرکت سونی توسط آقایان ایبوکا ماسارو و موریتا آکیو در سال 1946 با عنوان شرکت مهندسی ارتباطات مخابراتی توکیو تاس...

ادامه خواندن